Algemene betaal- en levervoorwaarden

1

Deze overeenkomst voor het leveren van telefoniediensten door Leverancier kan door wederzijdse partijen schriftelijk opgezegd worden, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Voor opzeggingen gebruikt u het opzegformulier (www.callvoiptelefonie.nl/mijncallvoip > opzeggen).
De overeenkomst start per datum van ondertekening, onafhankelijk van de eventuele porteringsdatum van nummers. Het hebben van toegang tot de telefooncentrale voorziet in de mogelijkheid om te kunnen telefoneren en deze te kunnen inrichten. De einddatum van de overeenkomst hangt niet samen met de eventuele datum van uitportering van telefoonnummers.

Fair Use policy voor belbundels. Per belbundelgebruiker (= per toestelaccount) mag er max. 30% van de totaal uitgaande belminuten per maand voor een vast bedrag worden gebeld naar mobiele bestemmingen. Als het aantal mobiele belminuten per gebruiker in één bepaalde maand meer dan 30% van de totaal aantal uitgaande belminuten bedraagt, worden voor de verdere belminuten de reguliere gesprekstarieven in rekening gebracht. De volgende maand kan de gebruiker weer maximaal 30% naar mobiele bestemmingen bellen voor een vast bedrag per maand.

2

De op moment van het aangaan van dit contract voor telefoniediensten van toepassing zijnde aansluitkosten voor de geografische nummers zijn vermeld in dit contract dan wel terug te vinden in de tarieflijst op onze website. Voor andersoortige nummerreeksen geldende tarieven zijn geoffreerde bedragen van toepassing.

3

De abonnementskosten en gesprekskosten volgens factuur worden maandelijks per automatische incasso geïnd. Het totaalbedrag van deze factuur zal op basis van automatische incasso in beginsel niet later dan 8 dagen na factuurdatum worden geïncasseerd op basis van afschrijving op afnemers IBAN-nummer. De afnemer is gehouden ten behoeve van deze incasso voldoende saldo op de opgegeven bankrekening aanwezig te hebben. Indien automatische incasso niet mogelijk blijkt door onvoldoende saldo of stornering, zal leverancier afnemer per omgaande hiervan in kennis stellen.

4

Leverancier is gerechtigd de maandelijkse abonnementskosten en de gesprekskosten te wijzigen met inachtneming van een kennisgevingtermijn van dertig (30) werkdagen, bijvoorbeeld als gevolg van maatregelen van nationale en/of internationale (overheids)organen, daaronder begrepen de ACM, of door ontwikkelingen in de markt. Leverancier zal afnemer voorafgaande aan de inwerkingtreding van de wijziging daarover informeren en indien dit op grond van wettelijke bepalingen van toepassing is, de afnemer wijzen op het recht (het relevante deel van) de overeenkomst schriftelijk op te mogen zeggen, met ingang van de datum van inwerkingtreding. De opzegging dient uiterlijk voor inwerkingtreding van de wijziging door de leverancier ontvangen te zijn. In geval van opzegging wegens de in dit artikel genoemde grond, zijn de partijen elkaar geen andere vergoeding of compensatie verschuldigd dan de op dat moment openstaande betalingsverplichtingen.

5

Afnemer erkent dat geheimhouding van de details aangaande de gegevens die gebruik van een account en/of telefoonnummer mogelijk maken, essentieel zijn voor het gebruik door afnemer van die accounts en nummers. Afnemer betracht net als leverancier alle mogelijke en redelijke middelen aan te wenden om bedoelde gegevens geheim te houden en alleen te verstrekken en/of benaderbaar te maken voor zover dat noodzakelijk is aan werknemers van leverancier en/of afnemer of door beide partijen in overeenstemming aangestelde derden voor uitvoering van werkzaamheden aan de apparatuur, nummers of accounts van afnemer van de telefonie (en diensten), voor zover dat van toepassing is voor een ongestoord functioneren van deze diensten en/of apparatuur.

6

Leverancier stelt afnemer een eigen beheer-omgeving beschikbaar voor het toezicht houden op het functioneren en gebruik van het/de door leverancier aan afnemer beschikbaar gestelde telefoonnummer(s), waaronder begrepen de gemaakte gesprekskosten. Afnemer erkent dat zij zelf verantwoordelijk is voor de gesprekskosten die ontstaan door het gebruik van de ter beschikking gestelde telefoonnummer(s) door afnemer en/of gebruikers van de afnemer, gewenst of ongewenst, mogelijk voortkomend uit onvoldoende bescherming van het eigen netwerk of faciliteiten.

7

Wanneer Afnemer in verzuim is de abonnements- en gesprekskosten niet tijdig te voldoen, wanneer door hem een of meer andere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen, wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op Afnemers roerende of onroerende zaken of op een gedeelte daarvan, wanneer door Afnemer surseance van betaling is aangevraagd, wanneer Afnemer geraakt in staat van faillissement, wanneer Afnemer onder curatele wordt gesteld, of het land in Europa metterwoon mocht verlaten, heeft door het enkel verloop van de gestelde termijn, of door het enkel plaats vinden van een der gemelde omstandigheden Leverancier het recht te zijner keus, om zonder nadere sommatie of te vorderen onmiddellijke betaling van de verschenen abonnementstermijnen en verschenen gesprekskosten met kosten, of de onderhavige dienstenovereenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan Afnemer te ontbinden, zonder tussenkomst van de rechter, onverminderd Leveranciers recht om van Afnemer schadevergoeding te vorderen.

8

Afnemer verbindt zich Leverancier onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op Afnemers roerende of onroerende zaken of op de onderhavige aan hem verhuurde roerende zaken, of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, zijn aanvrage om surseance van betaling en onder curatele-stelling, of zijn voornemen het land in Europa metterwoon te verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst.

9

Ten laste van Afnemer komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, welke Leverancier voor het geldend maken van zijn rechten in gevolge deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten. Indien leverancier de verschuldigde betaling niet binnen een termijn van 30 dagen heeft ontvangen, is afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en zal Leverancier aan Afnemer in rekening mogen brengen de wettelijke rente, zijn buitengerechtelijke incassokosten, die tenminste acht procent (8%) van de hoofdsom zullen bedragen, met een minimum van EURO 250,00 alsmede in het geval van een procedure (mede) met betrekking daartoe alle door hem gemaakte proceskosten, ook voor zover een proceskostenveroordeling volgens de daarbij gebruikelijke tarieven overtreffende.

10

De Afnemer garandeert en verplicht zich ertoe bij het gebruik van deze diensten te zullen voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen en voorschriften en de diensten niet te zullen gebruiken voor illegale of immorele doeleinden.

11

Als de Leverancier geografische nummers uitgeeft aan de Afnemer, verklaart de Leverancier de voorwaarden die de ACM hieraan thans stelt één op één van toepassing. Het gebruik van geografische nummers kent onder andere de hiernavolgende belangrijke beperking: geografische nummers mogen slechts gebruikt worden binnen Nederland in het netnummergebied waarvoor zij bestemd zijn.

12

De ACM kan de Afnemer als nummergebruiker en/of als -houder, direct aanspreken op het gebruik van de nummers door de Afnemer. Het is mogelijk dat de ACM of andere officiële regelgevende instanties de voorwaarden voor gebruik van geografische nummers in de toekomst zullen wijzigen. In alle gevallen zijn dan de nieuwe voorwaarden van toepassing.

13

De Afnemer vrijwaart Leverancier voor en tegen elk verlies, schade, kosten en uitgaven die het gevolg zijn van enige tekortkoming van de Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Leverancier en/of wettelijke bepalingen.

Voor alle overige leveringscondities verwijzen wij Afnemer naar de Algemene leveringsvoorwaarden van TijdhofConsulting. Afnemer verklaart met de ondertekening van dit document kennis te hebben genomen van onze Algemene leveringsvoorwaarden en hiermee uitdrukkelijk akkoord te gaan.